ПРИЈАВИ ЗА ДИЖС ЗАКОНИ НОВОСТИ ПРОЕКТИ ИЗВЕШТАИ ПРОГРАМА ИНСПЕКЦИСКИ АКТИ КОНТАКТ/ЛОКАЦИЈА
 
ДИЖС
Неделни извештаи за инспекциски надзори на ДИЖС
Регистар на субјекти на надзор и инспекциски извештаи
Слободен пристап до информации од јавен карактер
Што значи инспекција во животната средина и нејзино спроведување?
Околу проектот
Активности поврзани за проектот
Спроведување на законите за животна средина во ЕУ
Документи и линкови
Media Галерија
Контакти/Локација
Логирање на Basecamp
 
 
 
 
Новости и Активности
 
08.2.2021 | Инспекциски надзор во ЕУРО ПРОГРЕС ДООЕЛ

Државниот инспекторат за животна средина на ден 21.01.2021 година изврши координиран инспекциски надзор со Државниот инспекторат за техничка инспекција над правниот субјект ЕУРО ПРОГРЕС ДООЕЛ во с. Долно Коњаре, општина Петровец. Правното лице ископува песок и чакал согласно Договор за концесија за експлоатација на минерална суровина – песок и чакал издадена во 2010, односно 2014 година и Дозволи за експлоатација издадени во 2011 (за блок А), односно 2019 година (за Блок Б).
 
По утврдување на фактичката состојба припосетата на терен, доставен е допис до Управата за хидрометеоролошки работи заради добивање дополнителни информации. Имено, со дописот е побарано да се изврши проверка на усогласеноста со одредбата од Договорот за концесија со која се забранува експлоатацијата на минерална суровина да се врши во крајбрежниот појас во широчина од 50 метри зад линијата на допирање на педесетгодишната вода.
 
Управата за хидрометеоролошки работи достави прелиминарни податоци за положбата на котата на педесетгодиишните води, која навлегува длабоко во концесиското поле. Од одговорот на Управата,со голема веројатност може да се заклучи дека концесијата е издадена спротивно на Законот за води, односно дека границите на концесијата се во зоната на плавење на реката Пчиња, што впрочем можеше да се види и на терен.
 
За да имаат правна важност, овие податоци ќе треба да се потврдат со дополнителни мерења и вештачења, коишто ќе се реализираат во натамошната инспекциска постапка, но не очекуваме да има разлики помеѓу овој прелиминарен наод и натамошните подетални истражувања.
 
Утврдена е уште една недоследност при доделувањето на Дозволата за експлоатација во 2019 година. Оваа Дозвола е издадена врз основа на одобрен Елаборат за заштита на животната средина со Решение од 2010 година, кој е изработен согласно Правилник за формата и содржината на Елаборати од 2009 година, и покрај тоа што во 2014 година е донесен нов Правилник. Како одговор на допис од Инспекторатот, Управата за животна средина потврди дека за постапки за доделување одобренија и дозволи после 2014 година се применува Правилникот од 2014 година. Очигледно е направен пропуст во постапката, имајќи предвид дека Дозволата за експлоатација (за Блок Б) е издадена во 2019 година, а Елаборатот на кој се повикува оваа Дозвола е од 2010 година, односно не го применува важечкиот нов Правилник.
 
Државниот инспекторат за животна средина ќе продолжи со собирање докази, со цел преиспитување на Договорот за концесија, односно Дозволите за експлоатација. Во меѓувреме, ќе го известиме Министерството за економија и Министерството за животна средина и просторно планирање за индициите околу прекршувањето на Законот за води. Исто така, имајќи предвид дека Елаборатот за заштита на животната средина за Блок Б од концесиското поле не е усогласен со важечкиот Правилник и истиот не содржи Програма за заштита на животната средина со конкретни мерки, ќе побараме да се изработи нов Елаборат. Додека да се изработи и одобри Елаборатот, ќе побараме од Државната техничка инспекција да наложи прекин на работите на Блокот Б.
 
Понатаму, а врз основа на прибраните докази, Министерството за економија е надлежно да предложи на Владата да го раскине Договорот за концесија.
 
 
 
НОВОСТИ И АКТИВНОСТИ
 
ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 1/2023 За унапредување на 4 (четири) административни службеници во Државниот инспекторат за животна средина
10.4.2023

Државниот инспекторат за животна средина, врз основа на член 48 став ( ...

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 03/2022 За унапредување на 1 (еден) административен службеник
29.12.2022

Државниот инспекторат за животна средина, врз основа на член 48 став 4 од Законот за администрати ...

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ – 673/2022
21.12.2022
ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 2/2022 За унапредување на 1 (еден) административен службеник
15.12.2022

Државниот инспекторат за животна средина, врз основа на член 48 став 4 ...

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 1/2022 За унапредување на 4 (четири) административни службеници-инспектори
05.12.2022

Државниот инспекторат за животна средина, врз основа на член 48 став 4 ...

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ – 581/2022 за вработување на 1 државен службеник од група I, подгрупа I во Државен инспекторат за животна средина
26.11.2022