ЗА ДИЖС ЗАКОНИ НОВОСТИ ПРОЕКТИ ИЗВЕШТАИ ПРОГРАМА ПРАШАЊА И ОДГОВОРИ ИНДУСТРИИ МЕДИА ЦЕНТАР
 
Твининг Програма
Слободен пристап до информации од јавен карактер
Што значи инспекција во животната средина и нејзино спроведување?
Околу проектот
Активности поврзани за проектот
Спроведување на законите за животна средина во ЕУ
Документи и линкови
Media Галерија
Контакти/Локација
Логирање на Basecamp
 
 
 
ЗАКОНИ
 

Државен инспекторат за животна средина на Република Македонија - преглед на закони

 
 
08.05.2015 | Закон за административни службеници
КОНСОЛИДИРАН ТЕКСТ 1Закон за административни службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/2014, 199/2014 и 48/2015).
 
 
08.05.2015 | Закон за инспекциски надзор
КОНСОЛИДИРАН ТЕКСТ 1Закон за инспекциски надзор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/2010, 162/2010, 157/2011, 147/2013, 41/2014 и 33/2015).
 
 
08.05.2015 | Закон за водите
КОНСОЛИДИРАН ТЕКСТ 1Закон за водите („Службен весник на Република Македонија“ бр.87/2008, 6/2009, 161/2009, 83/2010, 51/2011, 44/2012, 23/2013, 163/2013 и 180/2014).
 
 
08.05.2015 | Закон за заштита на природата
КОНСОЛИДИРАН ТЕКСТ 1Закон за заштита на природата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/2004; 14/2006; 84/2007; 35/2010; 47/2011; 148/2011; 59/2012; 13/2013; 163/2013 и 41/2014).
 
 
08.05.2015 | Закон за животна средина
КОНСОЛИДИРАН ТЕКСТ 1Закон за животната средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/2005; 81/2005; 24/2007; 159/2008; 83/2009; 48/2010; 124/2010; 51/2011; 123/2012; 93/2013; 187/2013; 42/2014 и 44/2015). Одлуки на Уставниот суд на Република Македонија У. бр. 151/2005 и 233/2005 од 21.06.2006 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2006, У. бр. 154/2005 од 13.09.2006 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 101/2006, У. бр. 152/2005 од 28.09.2006 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 109/2006 и У. бр. 146/2009 од 23 декември 2009 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 1/2010. Закон за управување со пакување и отпад од пакување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 161/2009).
 
 
08.05.2015 | Закон за изменување и дополнување на Кривичниот законик
Закон за изменување и дополнување на Кривичниот законик („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/2014).
 
 
03.11.2015 | Предлог Закон за инспекција во животната средина
Предлог Закон за инспекција во животната средина
 
 
22.03.2016 | Закон за инспекција во животна средина
Предлог на закон за инспекција во животна средина За повеќе информации консултирајте ја веб страницата на Единствениот национален електронски регистер на прописи во Република Македонија https://ener.gov.mk/default.aspx?item=pub_regulation&subitem=view_ann_detail&itemid=XAG6m2d1sVrNrgMwCdObmQ== Коментари и сугестии: D.Blinkov@sei.gov.mk
 
 
01.10.2016 | Предлог закон за инспекција во животна средина
Предлог закон за инспекција во животната средина
 
 
18.02.2020 | Чек листи со бодирање согласно закони ZV, ZZS, ZP
 
 
07.04.2020 | УПАТСТВО ЗА ПОСТАПУВАЊЕ СО МЕДИЦИНСКИОТ ОТПАД КОЈ СЕ СОДАВА ВО ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ
 
 
10.04.2020 | Информација за екоинцидентот во Вардар
 
 
22.06.2020 | Информација до сите медиуми
 
 
22.06.2020 |
 
 
24.06.2020 | Lista za proverka_Zakon za zastita od bucava vo zivotna sredina_v2
 
 
24.06.2020 | Lista za proverka_Zakon za vozila_DIZS_v2
 
 
24.06.2020 | Lista za proverka_Zakon za upravuvanje so otpadot_DIZS_v2
 
 
24.06.2020 | Lista za proverka_Zakon za upravuvanje so EEO i OEEO_DIZS_v2
 
 
24.06.2020 | Lista za proverka_Zakon za upravuvanje so baterii i akumulatori i otpadni baterii i akumulatori_DIZS_v1
 
 
24.06.2020 | Lista za proverka_Zakon za snabduvanje so voda i otpadni vodi_DIZS_v1
 
 
24.06.2020 | Lista za proverka_Zakon za mineralni surovini_DIZS_v2
 
 
24.06.2020 | Lista za proverka_Zakon za kvalitet na ambientniot vozduh_v2
 
 
24.06.2020 | Lista za proverka_Zakon za kontrola na opojni drogi i psihotropni supstancii_DIZS_v1
 
 
24.06.2020 | Lista za proverka_Zakon za kontrola na emisii od ispralivi soedinenija kaj benzinite_DIZS_v1
 
 
24.06.2020 | Lista za proverka_Zakon za GMO_DIZS_v1
 
 
24.06.2020 | Finalen draft_Lista za proverka_ZUPOP_DIZS
 
 
22.07.2020 | Информација за јавноста
 
 
 
НОВОСТИ И АКТИВНОСТИ
 
Информација за инспекциски надзори во Охис
29.07.2020

ДИЖС презема превентивни мерки за заштита од Корона вирусот
12.03.2020

Засилени проверки и контрола на отпадот што влегува во државата
30.01.2020

Со цел поголема безбедност и заштита на здравјето на граѓаните, а во ...

Вонреден инспекциски надзор во ОХИС
29.01.2020

Вонреден инспекциски надзор во ОХИС

...

АД "ОХИС" збирна информација
16.12.2019

ИЗВЕСТУВАЊЕ

  ...

Соопштени до медиумите - Демант
03.12.2019

Информација за медиуми