ПРИЈАВИ ЗА ДИЖС ЗАКОНИ НОВОСТИ ПРОЕКТИ ИЗВЕШТАИ ПРОГРАМА ПРАШАЊА И ОДГОВОРИ ИНДУСТРИИ МЕДИА ЦЕНТАР
 
Твининг Програма
Слободен пристап до информации од јавен карактер
Што значи инспекција во животната средина и нејзино спроведување?
Околу проектот
Активности поврзани за проектот
Спроведување на законите за животна средина во ЕУ
Документи и линкови
Media Галерија
Контакти/Локација
Логирање на Basecamp
 
 
 
ПРАШАЊА И ОДГОВОРИ
 

Овој дел ги вклуцува следниже подделови и Најцесто поставуваните прашања:                   

 1. Најчесто поставувани прашања (НПП) од страна на операторите
  1.  Кои видови инсталации треба да се инспектираат?
  2.  Дали инспекцијата кај мене ќе ја врши инспектор од ДИЖС или овластен локален инспектор?
  3. Колку често ќе бидам инспектиран?
  4. Колку видови на редовни инспекции се можни?
  5. Каков вид на информации ќе бидат проверени во текот на инспекцијата?
  6.  Може ли неусогласеностите откриени при инспекцијата да се решат во рамките на одреден   временски период без  прекршочна постапка, случај на медијација или кривична постапка?
  7. Какви видови на казни можат да произлезат ако се утврдат неусогласености?
  8. Кои придобивки произлегуваат од спроведувањето на системот на управување во животната средина (EMS)?
  9.  Дали против решенијата донесени од страна на инспекторите може да се поднесе жалба?

 

 1.  Најчесто поставувани прашања (НПП) од јавноста
  1.  Сум видел/а или се сомневам дека се работи за прекршок врз животната средина од страна на една компанија или лице, кого треба да го информирам?
  2. Кои информации треба да ги наведам за случајот на повреда/прекршок?
  3. Би сакал/а да дознаам повеќе за еколошките перформанси на компанијата, како можам да направам тоа?

1.Најчесто поставувани прашања (НПП) од страна на операторите

1.1.Кои видови инсталации треба да се инспектираат?

Вие (како оператор) треба да проверите дали активностите што ги спроведуваат во вашите инсталации се вклучени меѓу оние кои се наведени во Анекс 1 (активности за ИСКЗ-A) и Анекс  2 (активности ИСКЗ-B) од Уредбата за определување на активностите на инсталации за кои се бара интегрирана еколошка дозвола, односно дозвола за усогласување со оперативен план и временски распоред за поднесување на барање за дозвола за усогласување со оперативни планови и приспособување (Службен весник на Република Македонија бр. 89/05). Во случај тие да се вклучени, вашите инсталации ќе бидат подложени на проверки. Ако тие не се вклучени, треба да се провери дали тие се дополнително вклучени меѓу двете Уредби каде се дефинираат операциите за кои се бара елаборат, издаден или од МЖСПП (Службен весник на РМ бр 80/09 и 36/12), или од страна на единиците на локалната самоуправа (Службен весник на РМ бр 80/09 и 32/12). Ако тие се вклучени, тие исто така ќе бидат подложени на проверки. Елаборатите се одобрени (или не) од страна на Управата за животна средина или од страна на единиците на локалната самоуправа. Сите спомнати Уредби се достапни на http://www.moepp.gov.mk .

 

1.2.Дали инспекцијата кај мене ќе ја врши инспектор од ДИЖС или овластен локален инспектор?

Инспекции во инсталациите наведени како ИСКЗ-А и оние подложни на Елаборати кои се издадени од страна на Управата за животна средина ќе бидат инспектирани од страна на инспектори од Државниот инспекторат за животна средина (ДИЖС), како и во случајот на дејностите наведени како ИСКЗ-B кои се наоѓаат во заштитено природно подрачје. Инспекциите во инсталациите наведени како ИСКЗ-Б активности лоцирани надвор од заштитените природни подрачја и оние подложни на Елаборати издадени од страна на локалната самоуправа ќе бидат инспектирани од страна на овластените инспектори за животна средина на локалната самоуправа, освен оние кои се сместени во заштитена област, тие ќе бидат инспектирани од страна на инспектори од ДИЖС.

За активностите за управување со отпад, треба да се занае дали инспекциски надзор  ќе се изведе од страна на  државнен инспектор за животна средина или од овластен инспектор од Единиците на локалната самоуправа, ве молиме консултирајте го релевантното законодавство за управување со отпад односно Законот за отпад и поврзаното секундарно законодавство кое може да го најдете на http://www.moepp.gov.mk .

 

1.3.Колку често ќе бидам инспектиран?

За редовни (планирани) инспекции, инсталациите (ИСКЗ-А, ИСКЗ-Б и оние со елаборати), редовно ќе бидат инспектирани со зачестеност која ќе се базира на проценката на ризикот пресметана со специфичниот софтвер (ИРАМ) кој се користи од страна на инспекциските служби во ЕУ. Како резултат на проценката на ризикот изготвена е листа на инсталации со зачестеност (најмалку една посета на секои 1 до 3 години за ИСКЗ-А) на редовни инспекции. Зачестеноста ќе биде повисока во инсталациите што претставуваат највисок ризик. Ризикот е под влијание на група на фактори. Работата на операторот (на пример, однесување на усогласеност и имплементација на систем за работа за управување со животната средина), се зема предвид и според тоа делумно се утврдува зачестеноста на инспекциите. Детален опис на критериумите и ИРАМ софтверот се дадени во деловите 2.3 и Анекс 10 од Прирачникот за инспекција кој ви е достапен на следниов линк http://sei.gov.mk/projects_page_mk.asp?ID=6.  Во прилог на редовните инспекции, вонредните или следење (follow-up) може да се вршат инспекции, како функција на примени претставки, неусогласености откриени за време на инспекции, како и инциденти или несреќи кои се случуваат во инсталациите.

 

1.4.Колку видови на редовни инспекции се можни?

Во однос на областите од животната средина (воздух, вода, почва, подземни води, отпад, бучава, вибрации, мирис), следниве видови на инспекции може да се врши:

 • Инспекции на ИСКЗ инсталации за да се потврди усогласеноста со дозволата, земајќи ги предвид сите еколошки области. Дополнително,  спроведувањето на најдобрите достапни техники (НДТ) ќе бидат проверени за ИСКЗ-А инсталации.
 • Инспекции за да се потврди усогласеноста со законите или специфичните дозволи поврзани со една или неколку (но не сите) еколошки области (на пример, отпад).
 • Координирани инспекции: Во текот на една инспекција , инспекторите од неколку инспекторати соработуваат едни со други, главно од животната средина, од труд, безбедност (на пример, за инсталациите кои се во опсегот од Поглавје XV на Законот за животна средина, за спречување и контрола на хаварии со присуство на опасни супстанции), со цел за да ги насочат процедурите на инспекцијата.
 • Редовните инспекции бараат посети на лице место, но во некои случаи, ако целта на инспекцијата е проверка на документацијата, административната инспекција врз основа на десктоп-канцелариска студија може да биде доволно.

 

1.5.Каков вид на информации ќе бидат проверени во текот на инспекцијата?

Физичката инспекција вклучува визуелна инспекција, собирање на докази и земање примероци, за да се утврди дали операторите работат во согласност со условите од дозволата и / или важечкото законодавство. Управната инспекција или административна проверка вклучува разгледување на сите документи за проверка на усогласеноста. При спроведување на визуелна инспекција, инспекторите ќе ги посетат клучните локации и ке ја инспектира релевантната опрема (на пример, извори на емисии во воздухот и водата, филтери/постројки за третман, објекти за складирање на отпадот). Во случај на ИСКЗ-А инсталации, инспекцијата исто така може да се фокусира на опрема според НДТ: како на пример опрема за енергетска ефикасност, системи за рециклирање. Доказите вклучуваат фотографии, извештаи од страна на вработените, документи, итн.Земањето примероци/анализите ги следи воспоставените процедури за земање примероци и протоколите и мора да вклучува акредитирани лаборатории.  

 

1.6.Може ли неусогласеностите откриени при инспекцијата да се решат во рамките на одреден   временски период без  прекршочна постапка, случај на медијација или кривична постапка?

Операторите може да ги решат неусогласеностите откриени од страна на инспекторите и вклучени во одлуката во рок од септември во него. Ако се реши во рамките на рокот, нема да започне соодветната прекршочна постапка, случај на медијација или кривична постапка.

 

1.7.Какви видови на казни можат да произлезат ако се утврдат неусогласености?

Ако неусогласеностите откриени од страна на инспекторите во текот на инспекции не се решат во рамките на рокот утврден во одлуката, ќе бидат отворени прекршочни постапки или постапки за посредување. Како што е утврдено во членовите  212 F, 212 g и 212  од  Законот за животна средина  (достапен на http://www.sei.gov.mk/page_en.asp?ID=2), прекршочите се класифицираат во 3:

 • За прекршоците од I категорија,  парична казна во износ од 3.000 € во денарска противвредност е утврдрна за правното лице, иако  ако посебни околности се утврдат, тоа може да биде до € 15.000 во денарска противвредност. Казните за одговорните или службените лица, исто така, се предвидени во износ од € 500 до € 700 во денарска противвредност. На пример, ако во постапката за верификација на мерните уреди, опрема и инструменти, истите не се користат или не се одржуваат во исправна состојба на функционирање, ова се смета за прекршок од категорија I.
 • За прекршоци од II категорија, предвидена е парична казна во износ од € 6,000 за правното лице, иако  ако посебни околности се утврдат, тоа може да биде до  € 22.000 во денарска противвредност. Казните за одговорните и службените лица, исто така, се предвидени во износ од € 500 до € 800 во денарска противвредност. На пример, ако мониторингот не се врши во согласност со интегрираната еколошка дозвола, ова се смета за прекршок од II категорија.
 • За прекршоци или III категорија, парична казна во износ од 70.000 до € 100,000 евра е предвидена за правното лице, иако,  ако посебни околности се утврдат, тоа може да биде до € 150.000 во денарска противвредност. Казни за одговорните и службените лица, исто така, се предвидени во износ од € 5000 до € 13.000 во денарска противвредност. На пример, ако емисиите на супстанции определени во дозволата не се пуштени во согласност со пропишаните гранични вредности, ова се смета за прекршок од категоријата III.

 

1.8.Кои придобивки произлегуваат од спроведувањето на системот на управување во животната средина(EMS)?

Покрај директната корист која произлегува од спроведувањето на ЕМС, како и подобро управување со ризикот на инсталацијата, се подобрува факторот за учинок од  работењето на операторот при проценката на ризикот да се пресмета зачестеноста на инспекциите, така што операторот со ЕМС ќе биде, најверојатно, инспектиран со пониска зачестеност.

 

1.9.Дали против решенијата донесени од страна на инспекторите може да се поднесе жалба?

Жалба може да се поднесе против решението на инспекторот во рок од осум дена од денот на приемот на решението, ако пократок  рок не е утврден со закон.

 

2.Најчесто поставувани прашања (НПП) од јавноста

2.1.Сум видел/а или се сомневам дека се работи за прекршок врз животната средина од страна на една компанија или лице, кого треба да го информирам?

Треба да се јавите  на 2 места, со испраќање на информации опишани во следново прашање:

 • Секторот за инспекција на општината каде се случил инцидентот.
 • Државниот инспекторат за животна средина.

 

2.2.Кои информации треба да ги наведам за случајот на повреда/прекршок?

Треба да пополните образец кој можете да го симнете од овој линк и да го испрати на следниве електронски адреси:

 • За Државниот инспекторат за животна средина: d.blinkov@sei.gov.mk
 • За Секторот за инспекција на општината каде што се случил инцидентот: Ве молиме даја видите достапната листа во овој документ, и го испрати до соодветните е-маил адреса.

 

2.3.Би сакал/а да дознаам повеќе за еколошките перформанси на компанијата, како можам да направам тоа?

 • Можете да ја посетите веб-страницата на Државниот инспекторат (http://sei.gov.mk ), каде што се објавуваат документите/извештаите за инспекцији и ќе може да се информирате за инспекциите извршени досега: резиме на извештајот од инспекцијата и главните наоди с е објавени.
 • Вие исто така може да бидат информирани за условите на компанијата во однос на животната средина (опишана во соодветната дозвола) со посета на веб страната на Министерството за животна средина и просторно планирање ( http://www.moepp.gov.mk )
 • Увид на испуштањето на загадувачки материи од компанијата може да се најде во Регистерот наиспуштање на загадувачи и пренос  (PRTR), кога ќе почне со работа и за Македонија ( http://prtr.ec.europa.eu/#/home ).
 
 
 
НОВОСТИ И АКТИВНОСТИ
 
Инспекциските постапки на Државниот инспекторат даваат позитивни и охрабрувачки резултати
03.4.2021

Инспекциските постапки даваат резултат: 
✅ вградени се филтри во Пејпар Мил
...

Отстранета бетонската база што го загадуваше с. Ржаничино и околината
01.4.2021

Инспектор од Државниот инспекторат за животна средина по претставка на граѓани и на барање на опш ...

Истрага за загадување и угинување на жив свет во Дебарско езеро
23.3.2021

На 20-ти март до надлежен државен инспектор за животна средина со седиште во Гостивар беше достав ...

Забрана за работа на асфалтна база во Куманово заради прекумерно загадување на воздухот
16.3.2021

Државниот инспекторат за животна средина на 5-ти март изврши вонреден надзор на асфалтната база К ...

Казни за горење трска и насипување земја на струшкото крајбрежје
13.3.2021

Инспектор од Државен инспекторат за животна средина, по дојава на Министерство за внатрешни работ ...

Спроведени геодетски мерења на концесијата во Средно Коњари
11.3.2021