ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ
ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

Информации од јавен карактер

Согласно обврските што произлегуваат од чл. 8 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Сл. Весник на Република Македонија бр. 101/2019), имателот на информации-Инспекторат за Живтона Средина на Република Северна Македонија, за службено лице кое ќе посредува при остварувањето на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер, се определува:

ДАРКО БЛИНКОВ

ТЕЛ: +389 75404410,  Е-ПОШТА: d.blinkov@sei.gov.mk

Службено лице за Законот за заштита на укажувачи и Законот за младинско учество и младински политики и за Закон за заштита на лични податоци кај Законот за укажувачи и младите.

1. Листа на информации од јавен карактер

2. Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер

3. Барање за слободен пристап до информации

4. Образец за Жалба

5. Основни податоци за контакт со имателот на информацијата: назив, адреса, телефонски број, број на факс, е-маил адреса и адресата на интернет страницата:

Инспекторат за Животна Средина
Палата “Емануел Чучков”, Ул.Павел Шатев бр.2, 5ти спрат  info@sei.gov.mk , www.sei.gov.mk.

6. Список на лица вработени кај имателот на информацијата со позиција, службен маил и службен телефон

  – РЕШЕНИЕ-за составување на посредници за заштита од вознемирување на работно место

7. Органограм за внатрешна организација

 7.1 ПРАВИЛНИК ЗА ВНАТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЈА

7.2 Стратешки план ДИЖС 2023

8. Годишен план за работа на ДИЖС (за год.2020) , (за год. 2021) , (за год 2022)

9. Годишен извештаи за работа на ДИЖС (јануари – јуни) , (јули-декември), (јули – декември2021)

9.1  Годишен Извештај за 2022 год

9.2 Годишен извештај за 2023 год

10.Ревизорски извештаи

11. Финансиски биланс на состојба на ДИЖС

11.1 ГОДИШЕН БУЏЕТ ЗА :

          2021 година

         2022 година

         2023 година

12. Приходи Расходи

12.1 ЗАВРШНА СМЕТКА ЗА:

       2021 година

       2022 година

13. Годишни извештаи за Слободен пристап до информации од јавен карактер

                 (загодина 2019) .

                 (за година2020) ,

                 (за година 2021)

14. Кодекс за административни службеници

15. Етички кодекс на Инспекторите 

16. Планирани набавки

17. Огласи

19. Реализирани договори

Предмети по барања согласно Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер

Skip to content