ПРИЈАВИ ЗА ДИЖС ЗАКОНИ НОВОСТИ ПРОЕКТИ ИЗВЕШТАИ ПРОГРАМА ИНСПЕКЦИСКИ АКТИ КОНТАКТ/ЛОКАЦИЈА
 
ДИЖС
Неделни извештаи за инспекциски надзори на ДИЖС
Регистар на субјекти на надзор и инспекциски извештаи
Слободен пристап до информации од јавен карактер
Што значи инспекција во животната средина и нејзино спроведување?
Околу проектот
Активности поврзани за проектот
Спроведување на законите за животна средина во ЕУ
Документи и линкови
Media Галерија
Контакти/Локација
Логирање на Basecamp
 
 
 
 
Новости и Активности
 
26.11.2022 | ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ – 582/2022 за вработување на 4 државни службеници од група I, подгрупа I во Државен инспекторат за животна средина.

📍ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ – 582/2022

за вработување на 4 државни службеници од група I, подгрупа I во Државен инспекторат за животна средина.

➡️https://prijava.aa.mk/#/announcementDetails/2779

📗ДЕТАЛИ ЗА ОГЛАС 582/2022, ИНСТИТУЦИЈА ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА👇

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

АГЕНЦИЈА ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА

Врз основа на член 35 од Закон за административни службеници („Службен весник на Република Македонија” бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18) и Уредбата за спроведување на постапката за вработување на административни службеници („Службен весник на Република Македонија” бр. 27/18), а во врска со член 20-г од Закон за вработени во јавен сектор („Службен весник на Република Македонија” бр. 27/14, 199/14, 27/16 и 35/18) и Правилникот за задолжителните елементи на јавниот оглас за пополнување на работно место во јавниот сектор преку вработување и пријавата за вработување, како и формата, содржината и начинот на водење на регистарот на лица кои дале лажни податоци при вработување во јавен сектор („Службен весник на Република Македонија” бр. 34/15), Агенцијата за администрација објавува

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ – 582/2022

за вработување на 4 државни службеници од група I, подгрупа I во Државен инспекторат за животна средина за следните работни места

1. ИНС0101В04001 Помлад Водостопански Инспектор - регион Исток - Скопје, Подрачно одделение за водостопанска инспекција - Исток - со седиште во Скопје, Сектор за водостопанска инспекција(1) извршител(и)

Општи услови

- да е државјанин на Република Македонија,

- активно да го користи македонскиот јазик,

- да е полнолетен,

- да има општа здравствена способност за работното место,

- со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.

Посебни услови

- ниво на квалификациите VI Б според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, Градежништво и водостопанство

- со или без работно искуство по дипломирање

Општи работни компетенции

- решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг

- учење и развој

- комуникација

- остварување резултати

- работење со други/тимска работа

- стратешка свест

- ориентираност кон странките/засегнати страни и

- финансиско управување

Посебни работни компетенции

- активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

- активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски)

Распоред на работно време

- Работни денови понеделник-петок

- Работни часови неделно 40

- Работно време од 08:30 до 16:30

- Опис за работното време

Паричен нето износ на плата: 20.962,00 денари

НАПОМЕНА: Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2022 год. се : Македонец(ка) 1.

2. ИНС0101В04001 Помлад Водостопански Инспектор регион - Запад - Скопје, Подрачно одделение за водостопанска инспекција - Запад - со седиште во Скопје, Сектор за водостопанска инспекција(1) извршител(и)

Општи услови

- да е државјанин на Република Македонија,

- активно да го користи македонскиот јазик,

- да е полнолетен,

- да има општа здравствена способност за работното место,

- со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.

Посебни услови

- ниво на квалификациите VI Б според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, Градежништво и водостопанство

- со или без работно искуство по дипломирање

Општи работни компетенции

- решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг

- учење и развој

- комуникација

- остварување резултати

- работење со други/тимска работа

- стратешка свест

- ориентираност кон странките/засегнати страни и

- финансиско управување

Посебни работни компетенции

- активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

- активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски)

Распоред на работно време

- Работни денови понеделник-петок

- Работни часови неделно 40

- Работно време од 08:30 до 16:30

- Опис за работното време

Паричен нето износ на плата: 20.962,00 денари

НАПОМЕНА: Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2022 год. се : Македонец(ка) 1.

3. УПР0101В04001 Помлад соработник за ИКТ поддршка, Одделение за поддршка, аналитика и меѓународна соработка на инспекторатот, Сектор за координација, правни и општи работи и набавки(1) извршител(и)

Општи услови

- да е државјанин на Република Македонија,

- активно да го користи македонскиот јазик,

- да е полнолетен,

- да има општа здравствена способност за работното место,

- со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.

Посебни услови

- ниво на квалификациите VI Б според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, Информатика, компјутерска техника и информатика и електротехника

- со или без работно искуство во струката

Општи работни компетенции

- решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг

- учење и развој

- комуникација

- остварување резултати

- работење со други/тимска работа

- стратешка свест

- ориентираност кон странките/засегнати страни и

- финансиско управување

Посебни работни компетенции

- активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

- активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски)

Распоред на работно време

- Работни денови понеделник-петок

- Работни часови неделно 40

- Работно време од 08:30 до 16:30

- Опис за работното време

Паричен нето износ на плата: 20.962,00 денари

НАПОМЕНА: Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2022 год. се : Македонец(ка) 1.

4. УПР0101Г01001 Самостоен референт за канцелариско и архивско работење, Одделение за правни и општи работи и набавки, Сектор за координација, правни и општи работи и набавки(1) извршител(и)

Општи услови

- да е државјанин на Република Македонија,

- активно да го користи македонскиот јазик,

- да е полнолетен,

- да има општа здравствена способност за работното место,

- со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.

Посебни услови

- ниво на квалификациите V А или ниво на квалификации IV според Македонската рамка на квалификации и стекнати 180 или 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или најмалку вишо или средно образование, средно економско или средно стручно образование (хемиско-технолошки техничар)

- најмалку 3 (три) години работно искуство во струката

Општи работни компетенции

- учење и развој

- комуникација

- остварување резултати

- работење со други/тимска работа

- ориентираност кон странките/засегнати страни и

- финансиско управување

Посебни работни компетенции

- активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

- активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски)

Распоред на работно време

- Работни денови понеделник-петок

- Работни часови неделно 40

- Работно време од 08:30 до 16:30

- Опис за работното време

Паричен нето износ на плата: 19.963,00 денари

НАПОМЕНА: Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2022 год. се : Македонец(ка) 1.

____________________________________________

Условите наведени во огласот, кандидатите треба да ги исполнуваат во моментот на пријавувањето во електронска форма преку корисничкиот профил креиран на интернет страницата на Агенцијата за администрација.

Рокот за пријавување изнесува 15 дена, сметано од денот на објавувањето на огласот. По истекот на рокот за пријавување, огласот ќе биде отстранет од интернет страницата на Агенцијата.

Кандидатите се должни пријавата да ја пополнат во целост, прецизно и со точни податоци. Пријавените кандидати на јавниот оглас, ќе бидат известени за времето и местото на одржување на секоја следна фаза од постапката за селекција на административен службеник, на интернет страницата на Агeнцијата за администрација.

Фаза 1 - административна селекција се спроведува во рок од 15 дена од завршувањето на објавениот оглас.

Фаза 2 – испит за административен службеник се спроведува во рок кој не може да биде пократок од 10, а подолг од 30 дена од завршувањето на фаза 1 и истата се снима и емитува во живо на интернет страницата на Агенција за администрација.

Фаза 3 – проверка на веродостојност на докази и интервју се спроведува во рок од 10 дена од завршување на фаза 2.

 

 
 
 
НОВОСТИ И АКТИВНОСТИ
 
ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 1/2023 За унапредување на 4 (четири) административни службеници во Државниот инспекторат за животна средина
10.4.2023

Државниот инспекторат за животна средина, врз основа на член 48 став ( ...

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 03/2022 За унапредување на 1 (еден) административен службеник
29.12.2022

Државниот инспекторат за животна средина, врз основа на член 48 став 4 од Законот за администрати ...

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ – 673/2022
21.12.2022
ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 2/2022 За унапредување на 1 (еден) административен службеник
15.12.2022

Државниот инспекторат за животна средина, врз основа на член 48 став 4 ...

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 1/2022 За унапредување на 4 (четири) административни службеници-инспектори
05.12.2022

Државниот инспекторат за животна средина, врз основа на член 48 став 4 ...

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ – 581/2022 за вработување на 1 државен службеник од група I, подгрупа I во Државен инспекторат за животна средина
26.11.2022